Rhino + Maxwell

개인주택 작업중… 설계를 바로 라이노 (Rhino) 에서 시작하였고,

평면도 단면도 등도 바로 랜더링으로 구현해 보았습니다..

가구는 웹에서 다운로드.. ^_^…

잔디도 리터칭이 아닌 바로 모델링과 랜더링으로 구현.

야경도 랜더링으로 구현해 보았습니다. ^_^

리터칭은 전혀 하지 않았고 랜더링만 한 결과입니다. 

노트북에서만 랜더링을 해서 결국엔 너무 답답한 나머지 컴퓨터 두대 구입… ^_^

2F_Plan_Balcony.jpg
2F_Plan_Diningroom.jpg
20131112_House.jpg
20131114_House.jpg
20131114_House_Perspective.jpg
20131115_House.jpg
20131120_House.jpg
20131120_House_Perspective.jpg
20131120_House_Perspective2.jpg
20131121_House_Bird2.jpg
20131126_House_Balcony.jpg
20131126_House_BathRoom.jpg
20131126_House_Bird2.jpg
20131126_House_CenterStair.jpg
20131126_House_Diningroom.jpg
20131126_House_MasterRoom.jpg
20131126_House_Perspective.jpg
20131126_House_WorkRoom.jpg
20131127_House_Bathroom Iso.jpg
20131127_House_CenterStairNoglass.jpg
20131128_House_CenterStairBird.jpg
20131128_House_CenterStairNoglass.jpg
20131203_CenterWater.jpg
20131203_House_2_Pers5.jpg
20131203_House_4_Pers5.jpg
20131203_House_4_Pers6.jpg
20131203_House_4_Pers7.jpg
20131203_House_Pers4.jpg
20131203_House_Pers8(Conflicted copy 2013-12-04 (4)).jpg
20131203_House_Pers8.jpg
20131204_House_2_SectionPers2.jpg
20131204_House_2_SectionPers3.jpg
20131204_House_Bird.jpg
20131205_1F_Plan.jpg
20131205_2F_Plan.jpg
20131205_3F_Plan.jpg
20131205_B1_Plan.jpg
20131205_House_Material_2_SectionPers4.jpg
20131205_House_Material_2_SectionPers5.jpg
20131205_House_Material_SectionPers4.jpg
20131205_MasterRoom.jpg
20131207_Balcony.jpg
20131207_Diningroom.jpg
20131207_House_Pers8(Conflicted copy 2013-12-07 (17)).jpg
20131207_House_Pers8.jpg
20131208_House_Pers8.jpg
20131209_House_Pers1.jpg
20131209_House_Pers1_2.jpg

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *